Etusivu Vuosikertomus 2018 Vuosikatsaus 2018

Fira
Vuosikatsaus
2018

Firan suuntaRakentaminen  |  Älypalvelut  |  Strategia

 

Firan suunta / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus | Jussi Aho

Vuosi 2018 oli tulevaisuutemme kannalta merkittävä ja samalla kaksijakoinen. Yhtiömme kehittyi huomattavasti ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet ovat nyt paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Samalla rakentamisen liiketoiminnan kannattavuus kärsi paljon aiempina vuosina aloitettujen yksittäisten ja vaativien asuntorakentamisen hankkeiden loppuunsaattamisesta, ja rakentamisen tuloksemme jäi siitä syystä tappiolliseksi. 

 

Investoimme älypalveluiden kehittämiseen 3,7 miljoonaa euroa. Sekä modulaarisen rakentamisen että digitaalisen liiketoiminnan kehitystyö etenivät vauhdilla. Saimme vuoden aikana sekä kotimaisia että kansainvälisesti lupaavia lähtöjä näille alueille. Investointimme olivat suunniteltuja ja näemme niiden hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia. Rakentamisen tulos oli ennakoitua huonompi ja oli tappiolla 1,8 miljoonaa euroa ja -0,8 % liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto oli 225,9 miljoonaa euroa ja tulos oli tappiollinen 3,8 miljoonaa euroa eli -1,7 % liikevaihdosta. Vuoden 2018 lopussa solmimamme rakentamisen liiketoiminnan sopimukset laadukkaista hankkeista luovat hyvän pohjan vuoden 2019 tuloksellisuudelle.

Uudistimme vuoden aikana konsernin rakennetta ja johtamista tukemaan kehittymistämme. Rakentamisen liiketoiminta on keskitetty Fira Oy:hyn ja yhtiön toimitusjohtajana toimii Topi Laine. Konsernin älypalveluiden vetäjäksi rekrytoimme siihen vahvan taustan omaavan Jimmy Ruokolaisen. Saimme vuoden aikana toiminnallemme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin.

Opin vuosi

Yksittäiset vuosina 2015 ja 2016 aloitetut asuntorakentamisen vaativat hankkeet aiheuttivat vuoden aikana alaskirjauksia. Asuntorakentamisen tappiollisuus on tilapäistä, se kumuloitui päättyneelle vuodelle. Kolme muuta rakentamisen linjaamme olivat kannattavia. Asuntorakentamisen liiketoiminta on uusin rakentamisen linjoistamme. Edellä mainitut hankkeet olivat vaativia arkkitehtuurisesti ja rakennettavuudeltaan, lisäksi niitä rasitti vuoden aikana tapahtunut panoskustannusten nousu. Emme osanneet arvioida sopimus- ja kehitysvaiheessa hankkeiden vaativuustasoa oikein, emmekä myöskään johtaa niitä taloudellisesti menestyksekkäästi. Käsittelimme tappiot tässä tilinpäätöksessä ja pyrimme hyödyntämään jatkossa niistä saamamme opit täysimääräisesti.

Kohti parantuvaa tuottavuutta ja isompaa vaikuttavuutta

Haluamme, että uudet teknologiat ja liiketoimintamallit toimivat ihmisten ja ympäristön hyväksi – kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja pitkävaikutteisesti. Tietopohjaiset ja modulaariset ratkaisut tuovat käyttäjän keskiöön.

Tuottavuuskehityksessä keskitymme työn mielekkyyden parantamiseen ja paremman ansainnan mahdollistamiseen kommunikaation ja työn virtauksen kehittämisellä. Asukkaille ja kaupunkilaisille kehitämme ratkaisuja terveelliseen ja kestävään elinympäristöön uusien palveluiden kautta. Esimerkkejä kehitystyöstämme ovat osuuskuntamuotoinen asuminen, uusiutuvan ja hajautetun energian hyödyntäminen, ryhmärakentaminen, modulaarinen rakentaminen ja työn virtausta tehostava aikataulutusohjelmisto.

“Uudet teknologiat, palvelualustat, käyttäjälähtöiset sovellukset,  digitaalisuus ja asennemuutos demokratisoivat  elinympäristöämme ihmisten, yhteiskunnan  ja luonnon eduksi.”

Uskomme, että neljän vuoden kuluessa olemme saavuttaneet vaikuttavuudeltaan ja arvoltaan merkittävän kansainvälisen aseman. Tavoittelemaamme tulevaisuutta ei voida rakentaa yksin, ja haluammekin olla avoimia kaikkien yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen suhteen.

Ennakoimme, että vuonna 2019 liikevaihtomme kasvaa ja onnistumme keskeisessä kehitystyössä. Arvioimme myös tuloksen olevan selvästi positiivinen. Jatkamme älyliiketoiminnan kehittämistä ja siihen investoimista. Hyödynnämme sen rahoittamiseen Business Finlandin kanssa käynnissä olevaa ohjelmaa sekä kumppaneita ja sijoittajia.

Kiitän asiakkaitamme, jokaista firalaista ja kumppaneitamme yhteistyöstä. Yhdessä rakennamme huikeaa tulevaisuutta.

Jussi Aho, toimitusjohtaja, Fira Group


Firan suunta / Fira lyhyesti

Fira lyhyesti

Building movement – uuden ajan rakennusliike, jonka ihmiset luovat

Kaupunki on jatkuvassa liikkeessä. Se kasvaa ja elää ihmisten mukana. Tiivistyvässä kaupungissa syntyy aina uusia yhteisöllisyyden muotoja. Rakentaminen koskettaa jokaisen arkea. Se määrittää kuinka asumme, miten liikumme ja missä vietämme aikaamme. Siksi on vaadittava parempaa rakentamista. Avaamalla rakentamisen toimintaa ja ihmisiä kuuntelemalla voimme luoda alan muutosta. Rakennetaan ihmisten näköistä kaupunkia yhdessä.

Fira on kasvuyritys, joka luo elinympäristöjä ja mahdollistaa uudenlaista liiketoimintaa. Konsernin liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuodesta 2009.

Fira-konserniin kuuluu asuntoja, liike- ja toimitiloja, modernisointia ja putkiremontteja päätoteuttajana tekevä Fira Oy sekä digitaalisia ja modulaarisia palveluja kehittävä älypalvelut.

Tunnustukset ja palkinnot

Tekla Bim Awards 2018 | Ehdokkuus Suomen parhaasta tietomallihankkeesta | Fira Group – Karavaanikuja 2
Dun & Bradstreet | Certificate – lowest credit riks | Fira Group
Finnish Comms Awards 2018 | Voitto kategoriassa Teollisuus ja rakentaminen – tuntemattomast alan uudistajaksi – Case Fira | Fira Group ja Viestintä Oy Drum
Vuoden 2018 Paalutus työmaa | Helsinki Outlet | Fira Oy

Firan suunta / Tunnusluvut

Fira lukuina

Fira lukuina 2018


Firan suunta / Vuosi firalaisten silmin

Työkaverit, oman tiimin tuki ja tunnelma työpaikalla ovat firalaisille tärkeitä. Avoin yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja uuden oppiminen toimivat kirsikkana kakussa. 
“Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä kauas, mennään yhdessä.”

 


Ulla KuosmanenUlla Kuosmanen
Hankintainsinööri, firalainen vuodesta 2012
  • Vuoden kohokohta oli laatia hankinnan linjakohtaiset strategiat, joita viedään nyt käytäntöön.
  • RIB iTWOn käyttöönotto oli suuri kokonaisuus. Sen kautta työmaan kuluja seurataan reaaliaikaisesti.
  • Ullan työnkuva on selkiytynyt, ja hän on saanut keskittyä ydinosaamiseensa hankinnan parissa.

 

 

 


Pekka KavenPekka Kaven
Vastaava mestari, firalainen vuodesta 2014
  • Vuoden kohokohta oli Raitinkartanon työmaan aloittaminen hyvin yhteen hitsautuneen tiimin kanssa.
  • Urakkamuotona allianssi oli mukava haaste. Siinä toimitaan avoimessa yhteistyössä tilaajan kanssa ja jaetaan ilot ja surut.
  • Firan vahvuus on päätöksenteon ketteryys.

 

 

 


Alina Leppänen

Alina Leppänen,
työmaainsinööri, firalainen vuodesta 2015
  • Vuoden kohokohta oli siirtyminen toimistolta työmaalle kehittämään omaa osaamista.
  • Yhteistyö, kollegasta välittäminen ja tiimin antama tuki luovat hyvän perustan työssä oppimiseen.
  • Hankkeen onnistumisen edellytyksiin ja toiminnan järkevöittämiseen keskittyminen on ollut hyvä asia.

Siirryimme vuonna 2018 rakentamisen liiketoiminnassamme neljään linjaan: asuntorakentaminen, liike- ja toimitilarakentaminen, modernisointi ja putkiremontit. Näin pystymme kehittymään ja määrittämään paremman strategian kullekin linjalle.

 


Rakentamisen palvelut | Topi Laine

Rakentamisen liiketoiminnalla kaksijakoinen vuosi

Vuonna 2018 onnistuimme erinomaisesti monissa projekteissa, niin tuloksen kuin asiakastyytyväisyyden osalta. Näiden saavutusten rinnalla vuoteen mahtui myös haasteita ja pettymyksiä, jotka näkyivät tuloksessamme.

 

Toimi- ja liiketilarakentamisen sekä modernisoinnin linjat saavuttivat erinomaisen tuloksen. Asuntorakentamisen ja putkiremonttilinjan tulokset eivät sen sijaan olleet tavoitellulla tasolla. Jouduimme vuoden aikana alaskirjaamaan yksittäisten asuntorakentamisen hankkeiden projektiennusteita merkittävästi, mikä vaikutti tulokseen. Kyseisten hankkeiden lähtöolettamat eivät pitäneet ja vaikutukset tulivat esille vuoden 2018 aikana. Rakennusalan noususuhdanne ja panoshintojen nousu asettivat myös paineita hankkeille.

Lanseerasimme vuoden aikana linjamuutosta tukevan Performance Management -tehostamisohjelman ja viikkojohtamisen mallin, joka tekee johtamisesta läpinäkyvämpää ja yksinkertaisempaa. Hankevalintaan, tavoiteasetantaan ja laadukkaaseen hankevalmisteluun on määritelty vaatimustasot, joilla varmistetaan lähtöolettamien pitävyys. Otimme RIB iTWO -ohjelmiston käyttöön kaikissa alkavissa hankkeissa. Tämä parantaa hankkeiden läpinäkyvyyttä ja nostaa tiedolla johtamisen tasoa. Lisäsimme Fira Modulesin älykkäiden kylpyhuonemoduulien käyttöä ja tahtiaikatuotantoa tukevaa Sitedrive-ohjelmiston hyödyntämistä työmaalla. Ensimmäiset hyvät kokemukset saimme Capellan ja Keinulaudankujan työmailta.

Firan asiakaslähtöiset yhteistoimintamallit ja yrityskulttuuri osoittavat vahvuutensa haastavassa toimintaympäristössä, joka näkyy korkeassa suositteluhalukkuudessa.

Ekologisemman asuntorakentamisen konseptia pilotoidaan vuonna 2019 muun muassa Helsingin kaupungin Kehittyvän kerrostaloteeman puitteissa Koskelassa. Otimme tahtiaikatuotannon menetelmän laajemmin käyttöön. Tilauskantamme vuodelle 2019 on tätä katsausta kirjoittaessa hyvä. Firan rakentamisen liiketoiminta toimii tulevaisuudessakin älypalveluiden kehittämisen kivijalkana.

Topi Laine, toimitusjohtaja, Fira Oy


Rakentamisen palvelut / Asuntorakentaminen

Asuntorakentaminen | Vuosikatsaus

Tavoitteena  parantaa laatua ja asiakaskokemusta

Asuntorakentamisen taloudellisen tuloksen osalta vuosi 2018 ei ollut odotusten mukainen. Alaskirjaukset painoivat tulostamme merkittävästi. Lisäksi tulokseen vaikuttivat yksittäisten hankkeiden aloitusten siirtyminen.

Olemme määrittäneet tuloksen parantamiseksi seitsemän korjaavaa toimenpidettä: vaiheittainen hyväksyminen hankekehitys- ja tarjoustoimintaan, paremmat ja konseptin mukaiset suunnitelmaratkaisut, parempi suunnitelmavalmius ennen työmaan aloitusta, vähemmän projektikohtaisia hankintoja, pitävät tuotantoaikataulut, kerralla valmista ja selkeät vastuut hankeketjun läpi.

Tavoitteenamme on parantaa laatua, asiakaskokemusta ja lyhentää hankkeiden kokonaisläpimenoaikaa. Hyödynnämme Fira Modulesin älykkäitä kylpyhuoneita ja tahtiaikatuotannon menetelmää.

Firalla on hyvä näkymä uusiin hankkeisiin. Vuoden 2019 fokus on kääntää linjan tuottavuus kannattavaksi ja luoda jatkuvasti kehittyvä käyttäjälähtöinen asuntorakentamisen konsepti.

Topi Laine, toimitusjohtaja, Fira Oy

 


Esimerkkihanke vuodelta 2018

Aso Capella

ASO Capella

Fira toimi KVR-urakoitsijana Kalasatamaan rakennetussa kerrostalossa. Capellan hankkeessa suurimmat vaikutukset saatiin aikaan tahtiajan ja digitaalisten palvelujen käyttöönoton avulla. Talo valmistuikin kolme kuukautta etuajassa.

Lue referenssitarina täältä


Rakentamisen palvelut / Liike- ja toimitilarakentaminen

Vuosikatsau | Liike- ja toimitilat

Liike- ja toimitilat ylitti tulostavoitteet

Kaikki vuoden 2018 hankkeet olivat tuloksiltaan positiivisia. Luovutimme vuoden 2018 lopussa Firan historian suurimman rakennuksen, yli miljoonan kuutiotilavuuden kokoisen, Lidlin Järvenpään logistiikkakeskuksen. Rakensimme myös uusille asuinalueille Kruunuvuorenrantaan ja Kivistöön pysäköintitaloja.

Porttipuistoon rakentuvan Helsingin Outletkylän käynnistäminen oli pitkän hankekehityksen tulos. Hankkeen erityisen mittava paalutustyö saatiin päätökseen vuoden aikana ja kohde valittiin vuoden 2018 paalutustyömaaksi.

Pitkäaikainen yhteistyö Technopoliksen kanssa jatkui, kun luovutimme Vantaan ja Ruoholahden kampuksille uudet tilat ja Espoon kampusalueen kehittäminen vauhdittui Innopolin laajennuksella.

Kehitimme päiväkotikonseptia HEI Schoolsin kanssa ja käynnistimme Hyvinkäälle Metsäkaltevan koulun toteutusta. Tiedolla johtamisen ja hankkeiden läpinäkyvyyden tasoa nostettiin, kun hankkeissa siirryttiin valmiusastepohjaiseen tuloutukseen, joka saatiin systemaattiseksi ja ennustettavaksi.

Vuoden 2019 fokuksessa on varmistaa laadukas työkanta. Jatkamme tietomallipohjaista suunnittelua ja keskitymme digitaalisten järjestelmien käyttöönottoon henkilöstön osaamisen kehittämisellä.

Miska Eriksson, johtaja, Liike- ja toimitilarakentaminen

 


Esimerkkihanke vuodelta 2018

Technopolis Ruoholahti

Technopolis Ruoholahti 3

Helsingin Ruoholahdessa laajennettiin Technopoliksen toimistokokonaisuutta toimistotalolla ja pysäköintitilalla. Työ toteutettiin Suunnittele ja Rakenna -urakkana, joka edellyttää urakoitsijalta laajempaa toiminnallista vastuuta.

Lue referenssitarina täältä


Rakentamisen palvelut / Modernisointi

Modenisointi | Vuosikatsaus

Modernisoinnissa asiakas todellakin keskiössä

Toimintamme perustuu Verstas- ja rakentamispalveluun, jossa asiakkaamme on keskiössä. Määrittelemme yhdessä avainalueet ja seuraamme aktiivisesti palvelumme laatua ja syntyvää asiakasarvoa. Asiakastyytyväisyys määrittää palkkiomme suuruuden. Tämä malli on kehittänyt toimintaamme asiakkaiden toivomaan suuntaan ja vuonna 2018 pääsimme tavoitteiden mukaiseen tulokseen.

Työskentelemme avoimesti ja luottamusta kehittävästi asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Olemme kehittäneet ennakkoluulottomasti osaamistamme projektinjohtamisessa. Suunnittelunohjauksen, laadunhallinnan ja aikataulujohtamisen moderneimmat työkalut mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan tilannekuvan hankkeen kaikille osapuolille.

Kehitämme modernisointia asiakaslähtöisesti Performance Management -ohjelman ja viikkojohtamisen mallin avulla. Oleellisinta hankkeissamme on nopea ja rakentava vuorovaikutus, joita tukevat digitaaliset työkalut, joustavat toimintamallit ja urakkamuodot.

Jari Koivu, johtaja, Modernisointi

 


Esimerkkihanke vuodelta 2018

Acre - Aalto yliopisto

ACRE

Fira kunnosti startuptoiminnan ja yritysyhteistyön keskittymälle tiloja Aaltoyliopistolla. 25 000 neliömetrin kokoisen tilakokonaisuuden suunnitelmia kehitettiin Firan vetämissä Verstas-työpajoissa ennen rakennustöiden käynnistymistä.

Lue referenssitarina täältä


Rakentamisen palvelut / Putkiremontit

Vuosikatsaus | Putkiremontit

Koko putkiremontti yhdeltä luukulta

Vuoteen 2018 mahtui onnistumisia, kuten Ketterä-mallin vakiintuminen ja kahden viikon putkiremontin yhteydessä kehitetyn logistiikkamallin skaalautuminen työmaille. Mallin ansiosta materiaalihukka, työmaiden siisteys ja materiaalien saatavuus paranevat merkittävästi.

Ketterä -mallissa muodostetaan putkiremonttiratkaisu kustannuksineen ja aikatauluineen Verstas -työpajojen avulla, perustuen asukkaiden ja osakkaiden elämisen tarpeisiin, taloudellisiin raameihin ja kiinteistön teknisiin lähtökohtiin. Vuonna 2018 Verstaita toteutettiin Ketterässä ennätysmäärä, noin 20, joista tavoitteemme mukainen määrä eteni putkiremontin suunnitteluja toteutusvaiheeseen.

Ketterässä asumishaitta on 2–8 viikkoa ja kustannukset ovat noin 5–15 % keskimääräistä pienemmät. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea, joka on tärkeimpiä tavoitteitamme. Taloudellisesti toimintamme oli kannattavaa, mutta emme päässeet asettamiimme tavoitteisiin. Vuoden 2019 tärkein tavoite onkin tuloksellisuuden parantaminen Firan kehitysohjelmien kautta.

Sami Kokkonen, Johtaja, Putkiremontit

 


Esimerkkihanke vuodelta 2018

Hakolahdentie

Hakolahdentie

Lauttasaaressa Hakolahdentiellä sijaitsevaan taloyhtiöön tehtiin linjasaneeraus Ketterä-mallilla. Kohde käsitti 8 asuntoa, piha-alueen sekä vesi-, viemäri- ja sähkölinjojen uusimisen. Asukkaille asumisen haitta-aika oli 6 viikkoa.

Lue referenssitarina täältä


Rakennusala toimii vielä paikallisesti, mutta haluamme Firalla olla mukana kehittämässä alaa globaalisti skaalautuvilla digitaalisilla innovaatioilla.

 

Älypalveluiden vuosi


Me mahdollistamme parempaa rakentamista ja elämistä kehittyvässä ympäristössä

Vuosi 2018 oli Firan älypalveluille käänteentekevä. Fira Modulesin yhteistyökonsortiossa kehitettiin seuraavan polven älykäs kylpyhuonemoduuli ja tehtiin ensimmäiset aie- ja puitesopimukset ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa. Sitedriven käyttäjämäärät kasvoivat huomattavasti ja saimme ensimmäiset kansainväliset asiakkaat.

Älypalveluiden liiketoiminta rakentui 2018 useista starters-ohjelman kautta syntyneistä avauksista. Loppuvuodesta haimme toiminnallemme yhdenmukaista suuntaa. Sen pohjalta keskitymme Fira Modulesilla globaaleihin markkinoihin yhteistyökumppanien kanssa sekä Suomen että Pohjoismaiden tilausten erinomaiseen hoitoon. Ohjelmistotuotteissa keskitymme moderneihin tehokkaan tuotannon menetelmiin, kuten tahtiaikaan, työn virtauksen sujuvoittamiseen ja markkinoiden tarkentamiseen.

Firan kehittämä Sitedrive on ohjelmisto työmaan aikataulutukseen ja ohjaukseen. Työmaiden digitalisoinnissa pitää huomioida inhimillinen elementti, työmaakulttuuri, työmaan johtaminen ja tulostavoitteet. Digitaalisten työkalujen pitää palvella aidosti käyttäjiä. Firan Capellan työmaalta saimme tärkeitä oppeja, erityisesti tahtiajan ja Sitedriven yhteensovittamisesta sekä olosuhdetietojen käytöstä rakenteiden kuivauksen yhteydessä. Olemme validoineet globaalia markkinatarvetta ja todenneet, että pystymme luomaan riittävän määrä kumppanuuksia tavoitteeseemme pääsemiseksi. Rakentamisen tapa muuttuu ja digitalisaatio mahdollistaa sen tehostamisen, kun työmaata johdetaan datalähtöisesti ja työ on digitalisoitu jo suunnitteluvaiheessa. Haluamme luoda datasta informaatiota, joka hyödyttää erilaisia toimijoita rakentamisen ja rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Saamme Firan rakennusliiketoiminnan kautta kokemusta digitaalisten palveluiden käyttäjänäkökulmasta. Teknologinen ja rakentamisen osaamisemme yhdistyy Firalla saman katon alla.

Vuoden 2019 tavoitteena on luoda alustatarjoamalle visio ja strategia.

Jimmy Ruokolainen, johtaja, Älypalvelut

Älypalvelut / Fira Modules


Vuosikatsaus | Fira Modules

Fira Modulesin vuosi vahvisti strategian oikeellisuuden

Toimitimme Firan hankkeisiin ja Skanskan pilotti-kohteeseen yhteensä 164 kylpyhuonemoduulia vuonna 2018. Tuotannon- ja tuotekehityksen resurssivaatimukset, kohdekohtainen suunnittelu ja tuotannon vakioimattomuus painoivat tulostamme.

 

Tavoitteemme Fira Modulesissa on kehittää ja tarjota älykkäitä ja massaräätälöitäviä modulaarisia ratkaisuja kansainvälisesti. Moduuleissamme on ennalta määritellyt, selkeät rajapinnat ympäröivään rakennukseen. Massaräätälöinnin avulla tuotteiden kombinaatioista syntyy lukematon määrä lopputuotteita. Näin rakennusala pääsee hyötymään teollisen tuotannon tehokkuudesta ja loppukäyttäjä tuotekehityksen ja yksityiskohtien suunnitteluun käytetystä mittavasta panostuksesta.

Moduulimme toimivat sekä fyysisenä että digitaalisena alustana, mihin voi liittää erilaisia ratkaisuja ja sovelluksia. Sovellusten avulla voi esimerkiksi muuttaa sisustusratkaisuja tai seurata energiankulutusta.

Vuoden 2018 tuotekehityspanostukset kohdistimme Modules 2.0 -tuoteperheeseen. Toteutimme kehitystyötä yhdessä rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa ja ensimmäinen prototyyppi valmistui ennen joulua. Vuonna 2019 kehitystyö jatkuu. Haluamme myös ratkaista yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tuotantojärjestelmän, joka mahdollistaa kansainvälisesti skaalautuvan valmistuksen. Olemme allekirjoittaneet aiesopimuksen Modules 2.0 -tuoteperheen käyttöönotosta Skanskan kanssa.

“Ennustamme toimittavamme yli 1 000 moduulia Suomessa vuonna 2020.”

Tulemme valmistamaan Hämeenlinnan tehtaallamme noin 300-400 kappaletta ensimmäisen sukupolven moduuleja Firan asuntohankkeisiin. Moduulisukupolvien rinnakkaisuus johtuu hankkeiden pitkästä suunnittelusyklistä. Hämeenlinnan tuotantojärjestelmässä ja kehittämisessä keskeisiä tavoitteitamme ovat tuotantokustannusten alentaminen sekä laadun että myyntikatteen parantaminen.

Ville Wikström, liiketoimintajohtaja, Fira Modules

 


Älypalvelut / Sitedrive ja ODP

Vuosikatsaus | Sitedrive

Digitaalisille ratkaisuille haetaan voimakasta kasvua

Työmme liittyy keskeisesti Firan strategiaan luoda globaalisti skaalautuvia liiketoimintamalleja rakennusalan tuottavuuden parantamiseksi. Vastuullamme ovat Sitedrive, ohjelmisto työmaan aikataulutukseen ja ohjaukseen, sekä Open Data Platform (ODP), alusta rakennusalan tiedonhallintaan.

Liiketoimintamme tavoitteena on kehittää ja tarjota paras kokonaisratkaisu teollistuvan rakentamistavan työmaan ohjaukseen.

Älykkäät modulaariset ratkaisut ja valmistavasta teollisuudesta haetut tuotannonohjaustavat, kuten tahtiaika, asettavat uusia vaatimuksia työnjohdolle, työnjohdon työkaluille ja tietoalustoilta kerättävän datan jatkohyödyntämiselle. Tässä muutoksessa haluamme olla edelläkävijöitä.

“Vuoden 2018 lopussa Sitedrivessa oli yli 30 aktiivista yritystiliä.”

Vuosi 2018 oli Sitedrivelle vauhdikas kasvun, kehittymisen ja oppimisen vuosi. Kuukausiveloitusmalli lanseerattiin vuoden alussa ja kuukausittainen lisenssilaskutus kolminkertaistui vuoden aikana. Rekisteröityneiden käyttäjien määrä on kasvanut 200:sta yli tuhanteen. Tällä hetkellä kuka tahansa voi aloittaa Sitedriven käytön itsenäisesti ja maksaa kuukausiveloituksen luottokortilla.

Vuosi toi mukanaan myös oppeja ja pettymyksiä. Osa Sitedriven käytön aloittaneista työmaista päätti lopettaa sen käytön. Pureuduimme syihin asiakashaastatteluilla ja suuntauduimme vahvemmin asiakkaisiin ja työmaihin, jotka olivat laajentaneet onnistuneesti Sitedriven käyttöä. Vuosi 2019 näyttää, onko analyysimme onnistunut.

Haemme vuonna 2019 voimakasta kasvua ja useita kansainvälisiä pilottiasiakkuuksia sekä lanseeraamme ODP-ratkaisumme. Ekosysteemimme tulee kasvamaan uusilla integraatioilla, kuten Sitedrive-Congrid -yhteiskäytöllä.

Henry Salo, liiketoimintajohtaja, Sitedrive


Kasvutavoitteemme liittyvät Firan arvon ja vaikuttavuuden kasvattamiseen – ei suoraan yrityksen koon kasvattamiseen. Haluamme olla asiakkaiden arvostama edelläkävijä. Kilpailuetumme perustuu kehittyvän ympäristön luomien mahdollisuuksien muuttamiseen asiakasarvoksi.

 

Strategia ja liiketoimintamalli

Strategia | Investoimme kehityksen vauhdittamiseen

Fira-konsernin liiketoiminta muodostuu rakentamisesta sekä uusien palvelukonseptien ja älypalveluiden kaupallistamisesta. Rakentaminen on kivijalkamme, joka mahdollistaa skaalautuvien palvelukonseptien ja älypalveluiden kehittämisen kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Strategiamme mukaisesti kasvatamme erityisesti konsernin älypalveluita. Olemme rakentaneet investoinneilla ja rekrytoinneilla siihen vahvan perustan.

Uskomme, että arvo kumuloituu yhä enemmän erilaisiin alustoihin. Etenemme kahdessa merkittävässä Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa, joiden arvo on yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Rekrytoimme ja verkostoidumme saadaksemme uudenlaisia osaajia, kuten käyttökokemus- ja ohjelmistoasiantuntijoita sekä tekoälyosaajia. Kehitämme innovaatioita ja yhteistyömalleja kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Jussi Aho, toimitusjohtaja, Fira Group


Liiketoimintamalli | Firan liiketoiminnan ominaispiirteitä

Firan liiketoiminta sitoo vain vähän pääomaa. Käyttöpääoma on negatiivinen ja ostamme palveluna kaikki arvontuoton kannalta ei-keskeiset toiminnot. Rakennusliiketoiminta koostuu hankkeista, joiden elinkaari jakautuu useammalle vuodelle. Asuntorakentaminen on luonteeltaan syklisempää ja seuraa rakentamisen suhdanteita.

Liike- ja toimitilarakentaminen ja modernisointi ovat vakaampia ja perustuvat pitkiin asiakassuhteisiin. Putkiremontointi on myös vakaampaa liiketoimintaa, johtuen putkiremonttien suuresta kysynnästä.

“Perinteinen rakentamisen ansainta on muuttumassa vertikaalisista yritysrakenteista tiedolla johdettavaan liiketoimintaan, missä asiakkaat ja toteuttajat yhdistetään toisiinsa uudella tavalla, hyödyntäen digitaalisuutta ja palvelualustoja.”

Älypalveluliiketoiminta sisältää Fira Modulesin, Sitedriven ja Open Data Platformin (ODP). Yhteistä niille on tuotekehityspanostuksen suuri merkitys vahvan markkina-aseman saavuttamiseksi. Firalla on vahva henkilöstöomistus. Arvoamme lisäävät osaavat ja sitoutuneet ihmiset, asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut, innovatiivinen liiketoimintamalli ja vahva brändi sekä hyvä maine.

Kimmo Kärkkäinen, talousjohtaja, Fira Group


Production System /Onnistu työmaalla

Onnistu työmaalla | Production system

Fira on muutoksen kärjessä 

Onnistu työmaalla on vuoden 2018 aikana käynnistetty Firan kunnianhimoinen kehitysohjelma, jonka keskiössä on teollisen rakentamisen periaatteet ja ratkaisut. Siirrymme määrätietoisesti kohti teollisen rakentamisen maailmaa.

Onnistu työmaalla -ohjelmassa tunnistettiin kaksi merkittää osa-aluetta, jotka ohjaavat tuotantoamme kohti teollisen rakentamisen mallia. Nämä ovat modulaarinen suunnittelu ja tuotanto, sekä tuotannon virtauksen tehostaminen. Kun Fira Modulesin kylpyhuoneet asennettiin vuoden 2018 aikana kahteen projekteistamme, laadukkaan ja nopeasti asennettavan tuotteen positiivinen vaikutus hankkeen valmistumisnopeuteen, kokonaislaatuun ja kannattavuuteen oli kiistaton. Tuotannon virtauksen tehostamiseksi hyödynnettiin kahdessa projekteistamme tahtiaikatuotannon menetelmää, mikä nopeutti työmaita merkittävästi.

Onnistu työmaalla -ohjelma hyödynsi vuoden 2018 aikana Firan älypalveluiden osaamista. Tietotyökalut, kuten Sitedriven käyttö ja reaaliaikainen olosuhdeseuranta, paransivat tahtiaikatuotannossa mahdollisuuksia puuttua ongelmiin nopeasti niiden synnyttyä. Työmaalla syntynyttä tietoa kerättiin Firan avoimeen tietoalustaan, Open Data Platformiin, jossa sitä yhdisteltiin ja visualisoitiin näkyväksi. Päätöksenteon tueksi oli ensimmäistä kertaa tarjolla reaaliaikaista, monipuolista ja nopeasti omaksuttavaa tietoa.

“Kehitämme ja otamme käyttöön vuoden 2019 aikana uuden tuotteen, teollisen rakentamisen kokonaispaketin.”

Firan vahvuus on halu innovoida ja kehittää osaamista. Vuonna 2019 se tulee näkymään teollisen rakentamisen mallin ja digitaalisen osaamisen kasvavana hyödyntämisenä toiminnassamme.

Rakennusalan disruptio on alkanut digitalisaation myötä ja haluamme luoda koko alalle arvoa sen avulla.

Sakari Pesonen, Onnistu työmaalla -ohjelman omistaja


Living System /Fira Green

Living system / Fira Green

Kohti ilmaista asumista 

Fira on mukana erilaisissa verkostoissa osana Fira Green -kehitysohjelmaa ja kehittää uudenlaisia liiketoimintakonsepteja, joilla haetaan perinteistä rakennusliiketoimintaa laajempaa vaikuttavuutta ihmisiin ja ympäristöön.

Keskeisiä aihioita ovat paikalliseen energiantuotantoon ja sen varastointiin liittyvät hankkeet. Kiinteistöjä on perinteisesti ajateltu energian kuluttajina, mutta tulevaisuudessa ne voivat toimia myös energian tuottajina. Jos rakennus tuottaa jäähdytyksen sivutuotteena lämpöä, sitä voidaan myydä lämpöä tarvitsevalle tai varastoida tulevaa käyttöä varten. Kiinteistöjä halutaan käyttää myös kulutushuippujen tasaamiseen. Näihin liittyviin uusiin toimintamalleihin Fira on investoinut vuonna 2018.

Toinen merkittävä hankeaihio on asumisen rahoitus- ja hallintamuotoihin liittynyt selvitys osuuskunta-asumisesta. Kiinteistöjen omistukseen liittyy useita varsin mutkikkaita oikeudellisia kysymyksiä. Keskeinen onnistuminen oli se, että Helsingin kaupunki varasi Firalle tontin Koskelan kaupunginosasta asumisosuuskuntahanketta varten. Hanke tulee kuluttajien saataville vuoden 2019 alussa.

Asumisosuuskuntakonsepti, Fira Osku, on uusi tapa omistaa ja hallinnoida asuntokiinteistöjä. Keskeistä siinä on, että talo on hankkeen käynnistymisestä asti täysin asukkaiden muodostaman osuuskunnan omistuksessa. Osuuskunnan osuus ei kuitenkaan tuo oikeutta yksittäisen asunnon hallintaan vaan tästä tehdään erikseen vuokrasopimus asukkaan kanssa.

Osuuskuntahankkeessa konkretisoituu kohtuuhintaisen asumisen vaikuttavuus ihmisiin, ympäristöön ja yhteisöihin. Se lisää palveluiden käyttöä, parantaa hyvinvointia ja luo yhteisöllisyyttä, sekä sitä kautta tekee elinympäristöstä viihtyisämmän.

Samuel Kopperoinen, Fira Green -ohjelman omistaja


Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiimme