Etusivu Vuosikatsaus 2019

Fira
Vuosikatsaus 2019

Lataa PDF

 

2019 / Toimitusjohtajan katsaus

Luomme uudenlaista kysyntää ja parannamme rakentamisen virtausta

“Olemme nyt rakentamassa modernia teknologista perustaa, liiketoimintamallia ja filosofiaa, jonka avulla Fira menestyy vuosikymmenienkin kuluttua. Yhtiömme on erinomaisessa kunnossa ja vireessä ja haluammekin edetä nyt ripeästi.“

Lue lisää

2019 / Firan vuosi lukuina


Fira Lyhyesti

Uuden ajan rakennusliike, jonka ihmiset luovat

Kaupunki on jatkuvassa liikkeessä. Se kasvaa, muuttuu ja elää ihmisten mukana. Rakentaminen koskettaa jokaisen arkea. Se määrittää kuinka asumme ja työskentelemme, miten liikumme ja missä vietämme aikaamme. Siksi on vaadittava parempaa ja ihmislähtöisempää rakentamista.

Lue lisää


Strategia

Konsernin Strategia

Firan strategian keskiössä ovat ihminen ja ympäristö. Haluamme mahdollistaa ihmisille maailman muuttamisen paremmaksi paikaksi elää ja asua. Luomme kysyntää uusille ratkaisuille ja etenemme askeleittain ”kohti ilmaista asumista” -filosofiaamme. Keskeinen tavoitteemme on nopeutta hankkeiden läpimenoa. Avainroolissa on skaalautuva tuotantojärjestelmä, jonka kulmakivet ovat modulaarisuus, digitaalisuus ja tahtiaika.

Lue lisää

Firan tavoitteena on aikaansaada paras rakentamisen virtaus & luoda uutta kysyntää uusilla ratkaisuilla

  1. Modulaarisuudella tarkoitamme vakioitujen ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. Suunnittelussa tämä mahdollistaa massaräätälöinnin ja tuotannossa siirtymisen kohti teollista kokoonpanoa. Asiakkaille tämä näkyy parantuvana laatuna ja kustannustehokkuutena.
  2.  Digitaalisuuden avulla on entistä helpompaa saada oikea tieto oikeaan aikaan. Tämä parantaa ennakointia, riskienhallinta ja alentaa transaktiokustannusta. Pitkällä aikavälillä tämä mahdollistaa myös uudenlaisia liiketoimintamalleja.
  3. Tahtiaika tuo tehokkaasti yhteen projektinjohtamisen keskeiset osa-alueet laadun, budjetin ja resurssit parantamalla kommunikaatiota ja koordinointia eri osapuolten välillä.

Luomme kysyntää uusille ratkaisuille parantamalle systeemisesti arvontuottoa, käyttäjille, ympäristölle sekä pääomalle. Firan arvot muodostavat pohjan liiketoiminnalle. Läpinäkyvyys, luottamus ja välittäminen auttavat meitä menestymään joka päivä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

CASE: Tesi

Tesi näkee Firan uusien ratkaisujen tarjoajana sekä rakentamisen tuottavuusongelman ratkaisijana

”Sijoittajan silmin Fira ei ole perinteinen rakennusalan yritys. Fira koostuu insinööri-, projektinjohto- ja teknologiaosaajista ja on yhdessä suhteessa ainutlaatuinen: yhtiön sisällä on merkittävää startup-henkistä uuden luomista.”

Lue lisää


Rakentamisen palvelut / Katsaus

Rakentamisen liiketoiminnalla hyvä vuosi

Aloitimme vuoden 2019 tilanteessa, jossa asuntorakentamisen tulosta verottivat edeltävältä vuodelta perua olevat hankkeet. Määrätietoisella kehitystyöllä ja vahvemmalla riskienhallinnalla käänsimme tuloksen positiiviseksi alkusyksystä, mikä on vuoden ylivoimaisesti isoin onnistuminen.

Lue lisää

Rakentamisen Linjat

Asuntorakentamisen katsaus

Asuntorakentaminen

Uudistimme asumista ja rakensimme koteja kaupunkilaisille

Asuntorakentamisen linjan vuoteen mahtui niin oman toiminnan järjestelmällistä kehittämistä kuin asumisen uudistamista. Johdonmukaisella työllä käänsimme tuloksemme positiiviseksi syksyllä 2019 ja suunta on nyt oikea.

Lue lisää

Toimitilat vuosikatsaus

Liike- ja toimitilarakentaminen

Liike- ja toimitilojen positiivinen vire jatkui

Liiketoimintamme kehittyi hyvin ja vuoden aikana käynnistimme ja veimme päätökseen useita merkittäviä hankkeita. Luovutimme Helsinki Vantaan lentoaseman Terminaali 1:n laajennusosan Finavialle huhtikuussa. Loppuvuodesta Vantaan Porttipuistossa avautui pääkaupunkiseudun ensimmäinen ulkoilmaostoskylä Helsinki Outlet.

Lue lisää

Modernisointi

Markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat

Modernisoinnin vuosi 2019 oli jälleen erinomainen. Olemme onnistuneet luomaan erittäin hyvän palvelukonseptin, joka tuottaa erinomaisia tuloksia niin asiakastyytyväisyyden kuin kannattavuuden näkökulmista.

Lue lisää

Putkiremontit

Ketterässä putkiremontissa asiakkaita kuullaan ja osallistetaan

Kehitimme vuoden aikana toimintaamme onnistuneesti monella rintamalla. Erityisen isoin harppauksin kehittyi suunnittelumme. Suunnittelutyötä kehittämällä pystyimme tuottamaan lisää arvoa asiakkaillemme ja tekemään toteutuksesta entistä sujuvampaa.

Lue lisää

Fira Modules

Fira Modules jatkoi voimakkaita panostuksia tuotekehitykseen

“Tehtävänämme on luoda elämyksiä asukkaille, suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille ja kiinteistön omistajille ympäri maailman. Tarjoamme innovatiivista teknologiaa, designia ja älyä asumisen sydämeen massaräätälöitävillä modulaarisilla ratkaisuillamme.”

Lue lisää


Älypalvelut

Ihmiset vauhdittavat rakennusalan digitaalista kehitystä

Kehitystyömme keskiössä ovat ihmiset – niin rakentamisen ammattilaiset kuin rakennusten käyttäjätkin. Tähtäämme ratkaisuihin, joilla parannamme rakentamisen virtausta ja ihmisten elinympäristöä sekä kehitämme koko rakennusalaa.

Lue lisää


Vastuullisuus

Palvelulähtöinen liiketoimintamalli on Firan vastuullisuuden perusta

Asiakkaidemme ja kumppaniverkostomme kanssa vaikutamme myönteisesti ihmisten elinympäristöön, elämänlaatuun ja koko yhteiskunnan kestävyyteen.

Lue lisää

Vastuullisuden kohokohtia

Tapaturmataajuus

Firan aliurakoitsijoille ja omille työntekijöillesattui 13,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2019. Tapaturmataajuustavoitteemme on alle 10 ja teemme jatkuvaa työtä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Saavutimme erinomaisia tuloksia putkiremonttilinjassa, jossa alkuvuodesta 2019 käynnistetty työturvallisuusohjelma vähensi tapaturmia puolella.

Kannustamme kehittymään

Firassa kannustetaan ja tuetaan kehittymään. Fira Akatemiassa pidettiin noin 75 koulutusta vuonna 2019.

Työntekijätyytyväisyys

Firalaiset arvostavat työkavereitaan ja kehitysmyönteistä kulttuuria. Kehityskohteiksi nähtiin eri järjestelmien käytön sujuvuus ja vastuunjaon selkeys. Työntekijäkokemus on meille tärkeä painopistealue, jota kehitämme jatkuvasti ja mittaamme kaksi kertaa vuodessa.

Palkkiorahasto henkilöstölle

Perustimme palkkiorahaston sitouttaaksemme henkilöstöä ja palkitaksemme heitä Firan menestyksestä. Koko henkilöstöllämme on mahdollisuus tulla Firan omistajiksi vuodesta 2020 alkaen.

Sertifioitu ja auditoitu ympäroistöjärjestelmä

Huomioimme ympäristön toiminnassamme ja edistämme kestävää kehitystä yhdessä kumppaniemme kanssa. Kaikki Firan yhtiöt noudattavat toiminnassaan sertifioitua ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmää, jonka ensimmäiset väliauditoinnit tehtiin vuonna 2019 hyvin tuloksin.

Kierrätysaste parani 15% ja jätteiden hyötykäyttöaste nousi 2%

Paransimme suurimman jätehuoltokumppanimme Remeon kanssa rakennus- ja purkujätteen kierrätysastetta noin 15 % vuoteen 2018 verrattuna. Samalla jätteidemme hyötykäyttöaste nousi kaksi prosenttiyksikköä, ja oli 94 % vuonna 2019.

Työllistimme yli 21 000 henkilöä ja 1000 aliurakoitsijaa

Harmaan talouden torjunta on Firalle tärkeä painopiste. Vuoden mittaan teimme riskienhallinnan ja siihen liittyvien järjestelmien kehitystyötä tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden, urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa.

Vuonna 2019 Firan työmaarekisterissä oli yli 21 000 työntekijää, jotka työskentelivät noin 1 000 aliurakoitsija- ja kumppaniyritykselle.

Firalaisuus on yhdessä tekemistä ja jatkuvaa oppimista

”Firalaisuudessa korostuu kaksi keskeistä asiaa yli muiden: yhdessä tekeminen ja jatkuva oppiminen. Oppimiseen liittyy vahva halu kehittää ja kehittyä, mikä on ollut yhtiön perustamisesta lähtien keskeinen osa firalaisuutta. Nämä asiat ovat edelleen se perusta, jolle Firan vahva kulttuuri rakentuu. ”

Lue lisää

"Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä"


Tutustu myös aiempiin vuosikatsauksiimme